Reglement

 1. RamblasAntwerpen is een braderij/straatfeest en wordt georganiseerd door KLAPAF vzw. Het parcours van RamblasAntwerpen omvat Klapdorp, Varkensmarkt, Paardenmarkt tot aan Hessenbrug, Houten Brug en Kaasbrug. RamblasAntwerpen is geopend voor het publiek van 10:00 uur tot 22:00 uur op zaterdag en op zondag tot 20:00 uur. Tijdens de openingsuren zijn de betreffende straten vrij van geparkeerde auto’s en afgesloten voor alle verkeer.
 2. De leden van de organisatie zijn herkenbaar aan een fluovest met het logo van RamblasAntwerpen en een badge. U dient alle door hen gegeven aanwijzingen direct op te volgen. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren en ook om dit reglement te wijzigen.
 3. Als standhouder bent u onderworpen aan alle Wetgeving en Koninklijke Besluiten met betrekking tot de Ambulante Handel. Ambtenaren van de Stadsdiensten, Politie en Ministerie van Economische Zaken hebben het recht om ten allen tijde controles uit te voeren. De volgende goederen, zaken en diensten zijn uitgesloten (opsomming is louter illustratief, niet limitatief): Dieren, munitie, (vuur)wapens, vuurwerkartikelen, medisch materiaal, geneesmiddelen en alle artikelen en/of diensten welke ingaan tegen de openbare orde en goede zeden. Alle vormen van gok- en kansspelen, reclame, sampling, enquêtes en/of werving voor politieke of religieuze doeleinden. Alle illegale goederen, diensten of gedragingen in de meest algemene vorm.
 4. Eet- en/of drinkwaren mogen enkel door u worden aangeboden, indien u hiervoor toelating van de organisator werd verleend. Hieraan kunnen speciale voorwaarden verbonden zijn. Zorg voor een goede hygiëne. Indien u over koeling beschikt, houd deze dan proper en op de wettelijk vereiste temperatuur. Aanwezigheid van gasflessen op het parcours is verboden.
 5. De standhouders blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor de door hen aangeboden goederen en/of diensten.
 6. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of ongevallen, noch voor transacties tussen standhouders en kopers. Hiertoe dient iedere standhouder een vrijwaringsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Zonder deze vrijwaringsverklaring is deelname niet mogelijk.
 7. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit reglement. In alle gevallen, waarbij geen of onvoldoende bepalingen zijn opgenomen in dit reglement, beslist de organisatie ter plaatse in een voor de standhouder(s) zo gunstig mogelijke zin. Het niet naleven van dit reglement en/of de aanwijzingen van de organisatie kan tot verwijdering leiden zonder enige terugbetaling of verhaal. Alle geschillen en vorderingen, die mochten ontstaan uit situaties waarop dit reglement van toepassing is, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.
 8. De door u verstrekte gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van de databank ten behoeve van RamblasAntwerpen. U hebt het recht op inzage en correctie in deze databank, zoals voorzien in de huidige privacy wetgeving. U kunt uw wensen kenbaar maken via e-mail of per aangetekend schrijven gericht aan het bestuur van KLAPAF vzw.
 9. U kunt met uw vragen altijd terecht op de zetel van KLAPAF vzw, Paardenmarkt 2 2000 Antwerpen. Tijdens RamblasAntwerpen 2018 bevindt zich tussen 9u en 18u een secretariaat op Varkensmarkt 1 2000 Antwerpen.
 10. Omwille van de veiligheid en de organisatie is vooraf inschrijven en
betalen noodzakelijk. Inschrijven en betalen is mogelijk tot 20 juni 2018. Plaatstoewijzing gebeurt door de organisatoren van het evenement waarbij in de mate van het mogelijke rekening wordt gehouden met de wensen van de inschrijver. Bewoners en handelaars van het parcours krijgen steeds voorrang bij de toewijzing. Bij aanmelding zonder inschrijving tijdens RamblasAntwerpen kan geen standruimte worden gegarandeerd.
 11. Inschrijving is op naam van 1 persoon. Degene die inschrijft wordt in het gehele vervolgtraject door de organisatie beschouwd als standhouder. De aan u toegezonden documenten moet u afdrukken, waarvan u
sommige ondertekend moet inleveren. Enkel na aanmelding en verificatie van uw documenten mag u gaan opstellen of uw plaats innemen. U engageert zich om uw stand gedurende de openingstijden bemand en toegankelijk te houden. U dient zelf te zorgen voor tafels, stoelen en/of ander standmeubilair
 12. Opstellen kan vanaf 08:00 tot 10:00 uur; standruimte, die na 10:00 niet door u is ingenomen, kan en mag door de organisatie voor de rest van de dag opnieuw worden toegewezen; restitutie van standgeld kan dan worden afgewezen.
 13. Opruimen en afbraak op Paardenmarkt: zaterdag vanaf 22u en zondag vanaf 20u. Alle andere straten: vanaf 18u. U dient uw kraam uiterlijk 1 uur na sluiting van de braderij op te ruimen en uw voertuig van de site te verwijderen.
 14. Voertuigen mogen niet op de standplaats blijven staan; aanhangers op aanvraag.
 15. U mag alleen gebruik maken van de aan u toegewezen ruimte. Een ruimte van 1,20m tussen uw stand en de gevels dient vrijgehouden.De toegang tot panden van derden mag nimmer worden geblokkeerd. Bevestiging aan gebouwen is niet toegestaan. Indien u gebruik maakt van stroom of water, waarbij de kabels/slangen over gangpaden e.d. liggen, moet u deze struikelvrij maken (tape, rubber matten, e.d.). In zijn algemeenheid bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw standplaats met inbegrip van brandveiligheid
 16. In elk geval van overmacht en/of calamiteit kan de organisatie, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, u verzoeken uw standruimte vrij te maken en vrij te houden. In voorkomend geval is behoudens gedeeltelijke terugstorting van standgeld geen andere vergoeding voorzien.
 17. AANDACHT:
Na afloop moet uw stand volledig zijn opgeruimd en eventueel meubilair zijn schoongemaakt. Voor uw afval krijgt u 1 witte vuilniszak/Stad Antwerpen. Niet verkochte waren, verpakkingen en uw eigen afval dient u zelf mee terug te nemen. Het plaatsen van afval naast of nabij een afvalbak is verboden; dit wordt beschouwd als sluikstorten. Hierop wordt streng toegezien. Bij niet naleving wordt de politie verwittigd en volgen eventuele boetes.
 18. Bij inschrijving wordt gekeken naar de concurrentie in de omgeving van de door u gekozen standplaats. U krijgt eventueel een andere standplaats toegewezen, indien uw producten of diensten te veel lijken op die van andere (reeds ingeschreven) standhouders in de buurt van uw standplaats. Dit gebeurt altijd in onderling overleg.